o firmie

Ogólne Warunki Sprzedaży Interstone sp. z o.o.

stosowane w obrocie konsumenckim

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży Towarów przez „INTERSTONE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026542, NIP: 5512240974, REGON: 357182250, zwaną w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży „Sprzedającym”.

I Postanowienia ogólne

 1. Pod pojęciem Sprzedaży Towarów strony rozumieją przeniesienie na podstawie stosunku umownego własności Towarów przez Sprzedającego oraz zapłatę ceny i odbiór Towaru przez Kupującego.

 2. Pod pojęciem Kupującego strony rozumieją konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (Dz. U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej KC, który zapoznał się z ofertą handlową Sprzedającego i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz zaakceptował ich treść oraz którego zamówienie na Towary zostało zaakceptowane przez Sprzedającego.

 3. Pod pojęciem Towarów strony rozumieją wyroby (włącznie z jakąkolwiek partią wyrobów lub ich częścią), które Sprzedający ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zawartą umową sprzedaży.

II Zamówienia i specyfikacje

 1. Kupujący obowiązany jest zgodnie z zasadami należytej staranności, do zachowania wymaganej dokładności przy składaniu wszelkich zamówień (włącznie z odpowiednią specyfikacją), a także obowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu niezbędnych informacji dotyczących zamówionych Towarów w odpowiednim czasie, który umożliwia Sprzedającemu należyte wykonanie zamówienia i dostawy.

 2. O wprowadzeniu do specyfikacji zmian, które nie wpływają znacząco na jakość lub wykonanie zamówienia i nie stanowią istotnych cech świadczenia, Sprzedający poinformuje Kupującego. W przypadku braku akceptacji w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego co do zaproponowanych zmian, uznaje się że Kupujący od umowy odstąpił.

III Próbki towarów

Jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu próbki Towarów, to odpowiednie Towary dostarczone przez Sprzedającego, w ramach realizacji zamówienia, opierać się będą na takich próbkach w zakresie koloru i wielkości. Jednakże kolor i materiał może podlegać ewentualnym uzasadnionym odchyleniom lub różnicom wynikającym z właściwości i natury materiałów (Towarów) oferowanych przez Sprzedającego i nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.

IV Warunki płatności

 1. Sprzedający ma prawo zażądać zapłaty ceny za Towary przy zamówieniu Kupującego.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu 1 Sprzedający, w chwili dostawy Towarów ma prawo zafakturować sprzedaż na rzecz Kupującego. W wypadku gdy Kupujący niezgodnie z postanowieniami umowy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży nie przyjmuje dostawy Towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, Sprzedający ma prawo zafakturować na rzecz Kupującego cenę zamówionych Towarów, po tym jak Sprzedający podjął próbę ich dostawy.

 1. Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie należnej Sprzedającemu płatności, Sprzedający ma prawo zawiesić dalsze dostawy dla Kupującego lub odstąpić od realizacji dalszej części świadczeń w terminie 30 dni od daty wymagalności zobowiązania oraz naliczyć odsetki za opóźnienie.

V Dostawa

 1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Towary mogą zostać przesłane Kupującemu za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego podmiotu świadczącego usługi przewozu (przewoźnika) nie później niż w ciągu trzydziestu dni liczonych od dnia przyjęcia zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

 2. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozu (przewoźnika), Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczony Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdziłby, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 3. Jeżeli Towary mają być dostarczane w kilku partiach ewentualne niewywiązanie się przez Sprzedającego z dostawy konkretnej partii Towarów nie upoważnia Kupującego do traktowania całej umowy jako nieważnej lub jako przesłanki odstąpienia.

 4. Całkowita ilość Towarów zamówionych przez Kupującego musi zostać odebrana przez Kupującego w ciągu 3 miesięcy od daty dostawy pierwszej partii Towarów, chyba że strony postanowią inaczej w drodze odrębnego porozumienia albo realizacja zamówienia jest niemożliwa w ciągu takiego okresu o czym Kupujący zostanie poinformowany.

VI Warunki załadunku, przewozu

 1. W przypadku, gdy Towary odbierane są bezpośrednio przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, Kupujący (osoba przez Kupującego upoważniona) jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zaleceń Sprzedawcy co do sposobu załadunku, przechowywania i przewozu Towarów.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarach na skutek ich niewłaściwego transportu lub załadunku, dokonywanych przez Kupującego lub podmiot, któremu zlecił transport Towarów.

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Towary po dokonaniu sprzedaży mogą być przechowywane na wolnym powietrzu.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Interstone Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Słowackiego 4c/14, w tym w szczególności imienia, nazwiska, pełnego adresu numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, dla celów związanych z realizacją zamówienia.

 2. Dane Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania.

 3. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Sprzedawcy.     

 

VIII Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikłe lub mające wyniknąć na tle stosunku prawnego łączącego strony będą podlegać prawu polskiemu oraz będą rozstrzygane przez sądy polskie. W przypadku wątpliwości, przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Sprzedającego. Niniejszy punkt nie może skutkować pozbawieniem Kupującego ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Kupującego.

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Interstone sp. z o.o. przed zawarciem umowy.

 

 

 


 

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu

Interstone sp. z o.o.

ul. Słowackiego 4c/14

34-120 Andrychów

 

 

 

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data * - niepotrzebne skreślić

Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów

tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl

Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.